Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodného styku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj vlastných výrobkov od slobodných umelcov na internetovej stránke www.divokavyhna.eu. 

Internetová stránka www.divokavyhna.eu je galéria výrobkov slobodných umelcov. Slobodný umelec sa radí medzi slobodné povolania a riadi sa autorským zákonom.

Predávajúci:
Divoká vyhňa
Poprad
058 01 Poprad
Slovakia
tel. č.: +421 940 124 000
e-mail: divoka.vyhna@gmail.com

Objednávka výrobku
Predávajúci nemá otvorenú stálu "kamennú" predajňu ani galériu.
1. Výrobok si môžete zakúpiť v stánku na rôznych akciách, trhoch, jarmokoch, atď.
2. Výrobok si môžete zakúpiť prostredníctvom internetového obchodu www.divokavyhna.eu (ďalej len Divoká vyhňa) a to vložením výrobku do košíka a následným odoslaním objednávky.

Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Zhoda výrobkov:
Reálna zhoda vzhľadu výrobku sa môže líšiť od fotografií výrobku v internetovej galérii www.divokavyhna.eu, nakoľko výrobky sú vyrábané ručne a väčšinou tradičným spôsobom.

Platba za tovar:
1. Pri prevzatí na dobierku.
2. Platba v hotovosti v prípade osobného vyzdvihnutia.
3. V prípade objednávky výrobku vyrobeného na objednávku, môže predávajúci požiadať o úhradu zálohovej platby.

Dodanie výrobku a poštovné:
1. Prepravnou spoločnosťou Slovenská Pošta  - s doručením na adresu.
Cena služby je podľa aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti.
2. Osobný odber - po predchádzajúcej dohode na adrese predávajúceho - zdarma.

Odstúpenie od zmluvy:
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia výrobku bez udania dôvodu. Pri odstúpení od zmluvy ma informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad: listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese predajcu najneskôr v posledný deň stanovenej 14-dňovej lehoty.

Po odstúpení od zmluvy vám vrátim platbu, ktorú ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, a to kúpnu cenu výrobku bez nákladov na doručenie výrobku k vám a späť ku mne. 

Platba za zakúpený výrobok vám bude uhradená až po doručení vráteného výrobku späť na moju adresu.
Výrobok, ktorý je predmetom odstúpenia musí byť nepoškodený, kompletný, nesmie javiť známky používania, neznečistený a musí obsahovať všetky doklady a príslušenstvo.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je výrobok zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho - na zákazku, t.j. pokiaľ výrobca vykoná na žiadosť kupujúceho akékoľvek neštandardné úpravy na objednanom výrobku.

Reklamácia a záruka výrobku:
1. Na všetky ponúkané výrobky sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri výrobku uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku od Slovenskej pošty alebo inej prepravnej spoločnosti.
2. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady písomne na adrese predávajúceho.
3. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na vady výrobku, ktoré zavinil predávajúci alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
4. Právo na záruku zaniká v prípade, že:
- k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
- nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie a údržbu výrobku alebo jeho časti,
- nesprávnym používaním výrobku na iný účel, ako je všeobecne zaužívané,
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí výrobku,
-  používaním výrobku v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu výrobku,
- zanedbaním starostlivosti a údržby o výrobok,
- poškodením výrobku nadmerným zaťažovaním,
- zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živle
5. Reklamovaný výrobok je potrebné zaslať na adresu predávajúceho doporučene alebo ako balík. Výrobok je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu výrobku.
6. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného výrobku). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie výrobku najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa dodania reklamovaného výrobku. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za výrobok alebo má právo na výmenu výrobku za nový.
7. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
-  pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybného výrobku za bezchybný, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť chyby,
- pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu výrobku alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
8. Nepoškodenie výrobku, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní výrobku) je potrebné skontrolovať pri preberaní výrobku, nakoľko sa výrobok pri preprave môže poškodiť, odporúčam kupujúcim rozbaliť výrobok a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
9. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru spôsobeného poštou alebo dopravcom.
10. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru spôsobené zadaním zlej alebo neuplnej adresy, ktorú uviedol kupujúci.
11.Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, pokiaľ je zavinené poštou, alebo iným dopravcom, ktorého si kupujúci pri objednávke určil.
12. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. 

Ochrana osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) poskytuje osobné údaje kupujúceho prepravnej spoločnosti pre doručenie výrobku, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom vybavenia a dodania vašej objednávky.

Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku a povinnosť písomného oznámenia zmeny reklamačného poriadku bude splnená umiestnením na internetovej stránke www.divokavyhna.eu.
2. Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy.